Overijssel

Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden: voldoen NIET

Omdat veel Twentse gemeenten samenwerken worden voor zover mogelijk deze gemeenten gezamenlijk behandeld. De website van de gemeente Almelo geeft geen concrete informatie over de inrichting van de huishoudelijke verzorging. De beleidsregels geven het volgende weer: 

Huishoudelijke ondersteuning kent twee varianten. Het standaardpakket huishoudelijke ondersteuning en het pluspakket.
Het standaardpakket omvat de ondersteuning om te komen tot een huishouden dat op orde is. Het pluspakket huishoudelijke ondersteuning kan aanvullend op het onderdeel ‘huishoudelijke ondersteuning’ worden ingezet. Dit pluspakket kan worden ingezet als verzorging van minderjarige kinderen aan de orde is en/of als sprake is van regieproblematiek ten aanzien van het huishouden. Het pluspakket wordt in principe niet verstrekt in combinatie met de voorziening ondersteuning zelfstandig leven.

Hieruit blijkt dat wordt gewerkt met maatwerkvoorzieningen in twee mogelijke vormen: een standaard pakket (hh1) en een plus pakket (hh2). Deze werkwijze wordt ook gehanteerd in andere gemeenten: Borne , Dinkelland , Enschede , Haaksbergen , Hellendoorn , Hengelo , Hof van Twente , Losser , Oldenzaal , Rijssen-Holten , Tubbergen , Twenterand  en Wierden . Daarnaast wordt geen tijd geïndiceerd voor de verzorging van de was.

Onder andere de gemeente Borne benoemt expliciet dat wordt gewerkt met resultaatgericht indiceren:

“Bij natura verstrekking gaat de aanbieder van deze maatwerkvoorziening met de persoon in gesprek en maakt individuele afspraken over de in te zetten hulp zodat de persoon kan beschikken over een leefbaar huishouden, schone en draagbare kleding en / of de benodigde dagelijkse maaltijden. Daarnaast kan een pluspakket worden verstrekt wanneer er sprake is van zorg voor minderjarige kinderen en / of van regieproblematiek ten aanzien van het huishouden.”

Volledigheidshalve, de rechtbank Overijssel heeft recentelijk dit beleid afgekeurd in drie zaken tegen de gemeente Hellendoorn.

Conclusie Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden: resultaatgericht indiceren is volgens de rechtbank Gelderland niet toegestaan. De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het resultaatgericht indiceren zoals de gemeente Rotterdam deed, niet is toegestaan. Het beleid van deze gemeente is gelet op deze uitspraken niet toegestaan. De verzorging van de was categoraal niet langer deel laten uitmaken van een maatwerkvoorziening is in strijd met de verplichting om maatwerk te leveren. De algemene voorziening is geen algemene voorziening in de zin van de Wmo 2015, gelet op de uitspraak van de CRvB. Met name bij lagere inkomens zal snel geconcludeerd kunnen worden dat de wasvoorziening te duur is (en dus niet algemeen gebruikelijk dan wel niet passend als algemene voorziening).

Kies een andere gemeente>>

Dalfsen: voldoet NIET

De gemeente Dalfsen werkt met resultaatgerichte financiering. Dit wordt duidelijk kenbaar gemaakt op de website van de gemeente: 

“Deze wordt ook wel de HH1 genoemd. Deze hulp omvat huishoudelijk werk, waarbij u zelf in staat bent om te bepalen welke schoonmaakwerkzaamheden moeten worden verricht. Bij deze vorm van huishoudelijke hulp wordt gekeken naar het resultaat (een schoon en leefbaar huis) en wordt niet meer in uren gedacht. U overlegt met de hulp (de zorgaanbieder) hoe u, eventueel met behulp van uw omgeving, een schoon en leefbaar huis kunt houden. Biedt uw hulp u niet een soortgelijk gesprek aan, dan kunt u hiernaar vragen bij uw zorgaanbieder. De HH1 blijft bestaan tot uiterlijk 31 december 2016.”

Voor nieuwe cliënten wordt geen maatwerkvoorziening afgegeven, maar moeten cliënten gebruik maken van de (in veel gevallen duurdere) algemene voorziening. 

Het op deze manier indiceren is niet toegestaan; het college moet te allen tijde de rechten en plichten van de cliënt vaststellen, dus ook de omvang van de hulp. Daarnaast is de algemene voorziening geen algemene voorziening conform de uitspraak van de CRvB. 

Conclusie Dalfsen: resultaatgericht indiceren is volgens de rechtbank Gelderland niet toegestaan. De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het resultaatgericht indiceren zoals de gemeente Rotterdam deed, niet is toegestaan. De zogenaamde algemene voorziening, namelijk korting geven voor de particuliere markt, is niet te kwalificeren als een algemene voorziening dan wel zal deze vaak als niet passend beoordeeld moeten worden, gelet op de financiële situatie van een cliënt.

Kies een andere gemeente>>

Deventer: voldoet NIET

Het beleid van Deventer komt overeen met het beleid van de gemeente Dalfsen. Citaat: 

“Alle huidige klanten met een indicatie HH schoonmaak en organisatie/regie, zullen opnieuw worden herbeoordeeld. Het college is in principe altijd bevoegd om een heronderzoek uit te voeren en te bekijken of een klant nog wel recht heeft op een voorziening. Wel is met de gemeenteraad afgesproken dat de huidige klanten met HH twee jaar lang een maatwerkvoorziening HH houden. Dat neemt niet weg dat na een herbeoordeling het aantal uren HH naar beneden kan worden bijgesteld. Het omgekeerde is overigens ook mogelijk. Het is de bedoeling dat de bestaande klanten na afloop van deze twee jaar instromen in het zelfde model als per 1 januari 2015 voor nieuwe gebruikers/klanten geldt; nl. een algemene voorziening HH en eventueel een aanvullende maatwerkvoorziening regievoering op het huishouden.”

Conclusie Deventer: resultaatgericht indiceren is volgens de rechtbank Gelderland niet toegestaan. De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het resultaatgericht indiceren zoals de gemeente Rotterdam deed, niet is toegestaan. De zogenaamde algemene voorziening, namelijk korting geven voor de particuliere markt, is niet te kwalificeren als een algemene voorziening dan wel zal deze vaak als niet passend beoordeeld moeten worden, gelet op de financiële situatie van een cliënt.

Kies een andere gemeente>>

Hardenberg: voldoet NIET

De gemeente Hardenberg werkt met een algemene voorziening, waarbij de omvang van de hulp kennelijk wordt bepaald door de zorgaanbieder. De kosten voor deze algemene voorziening bedragen voor de cliënt €100,00 per vier weken.  Onduidelijk is hoeveel ondersteuning een cliënt hiermee krijgt, waarschijnlijk omdat de omvang van de hulp aldus wordt bepaald door de zorgaanbieder. 

Met deze werkwijze valt met geen enkele zekerheid te zeggen dat een cliënt voldoende ondersteuning ontvangt. Niet is bekend waar de zorgaanbieder de omvang van de hulp op baseert. Verder is het aanbieden van enkel een kortingstarief op de particuliere markt geen algemene voorziening. Het vermoeden bestaat dan ook dat de hulpbehoevenden in Hardenberg een recht op een maatwerkvoorziening hebben, omdat de algemene voorziening waarschijnlijk niet als zodanig te kwalificeren is en omdat deze financieel niet laagdrempelig zal zijn voor een grote groep. 

Conclusie Hardenberg: de zogenaamde algemene voorziening, namelijk korting geven voor de particuliere markt, is niet te kwalificeren als een algemene voorziening dan wel zal deze vaak als niet passend beoordeeld moeten worden, gelet op de financiële situatie van een cliënt. Verder valt niet te controleren of iemand voldoende wordt gecompenseerd met de algemene voorziening, omdat kennelijk de zorgaanbieder de omvang van de hulp bepaalt.

Kies een andere gemeente>>

Kampen: voldoet NIET

 

De website van de gemeente geeft geen informatie over de vraag of een cliënt huishoudelijke ondersteuning kan verwachten en zo ja, hoe. Volgens de verordening is hh1 afgeschaft per 1 januari 2015.  Voor de minima is een vergoeding middels de bijzondere bijstand mogelijk. De gemeente heeft echter naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep aangegeven dat het beleid gewijzigd zal worden. Het nieuwe beleid, oftewel een vergoeding via een maatwerkvoorziening, gaat echter pas in per 1 oktober 2016.  

Conclusie Kampen: de constructie via de bijzondere bijstand is niet toegestaan gelet op de uitspraak van de rechtbank Gelderland, 17 december 2015 en de uitspraken van de CRvB. Hh1 is niet zonder meer algemeen gebruikelijk en verwijzen naar de particuliere markt is geen algemene voorziening. Onbekend is hoe het nieuwe beleid zal zijn, aangezien dit nog in ontwikkeling lijkt te zijn.

Kies een andere gemeente>>

Olst-Wijhe: voldoet NIET

Uit de website van het Wmo-loket van de gemeente Olst-Wijhe is op te maken op dat huishoudelijke hulp wordt geïndiceerd middels maatwerkvoorzieningen.  Uit de nadere regels blijkt echter dat cliënten worden geacht hh1 te regelen middels een algemene voorziening, namelijk de particuliere markt.  Omdat de onderzoeker niet weet of in alle gevallen wordt doorverwezen naar de particuliere markt, is contact opgenomen met de gemeente. De gemeente heeft echter niet geantwoord. Daarom gaat de onderzoeker uit van de nadere regels en dat hh1 dus via een algemene voorziening geregeld wordt. Hoogstwaarschijnlijk voldoet deze voorziening niet aan de eisen die de CRvB daaraan stelt in de uitspraak van Aa en Hunze, aangezien het slechts doorverwijzen naar de particuliere markt betreft.

Conclusie Olst-Wijhe: de zogenaamde algemene voorziening, namelijk de particuliere markt, is niet te kwalificeren als een algemene voorziening dan wel zal deze vaak als niet passend beoordeeld moeten worden, gelet op de financiële situatie van een cliënt en de omvang van de hulp.

Kies een andere gemeente>>

Ommen: voldoet NIET

Het beleid van de gemeente Ommen komt overeen met het beleid van de gemeente Hardenberg. De hulp wordt aangeboden middels een algemene voorziening, waarvoor per vier weken een bijdrage is verschuldigd van rond de €100,00.  De minima krijgt eventueel een korting op de eigen bijdrage. Hoeveel ondersteuning iemand krijgt, is afhankelijk van wat de zorgaanbieder vindt. 

Conclusie Ommen: de zogenaamde algemene voorziening, namelijk korting geven voor de particuliere markt, is niet te kwalificeren als een algemene voorziening dan wel zal deze vaak als niet passend beoordeeld moeten worden, gelet op de financiële situatie van een cliënt. Verder valt niet te controleren of iemand voldoende wordt gecompenseerd met de algemene voorziening, omdat kennelijk de zorgaanbieder de omvang van de hulp bepaalt.

Kies een andere gemeente>>

Raalte: voldoet WEL

De gemeente geeft geen concrete informatie over het beleid inzake de huishoudelijke verzorging op haar website. Ook de beleidsregels en verordening geven geen duidelijkheid. Om die reden is contact gezocht met de gemeente. De gemeente gaf de volgende antwoorden:

Vraag 1: Is hh1 c.q. hh2 afgeschaft of wordt het nog vergoed volgens de Wmo 2015? De gemeente Raalte vergoedt op dit moment nog hh1 en hh2. Het kan zijn dat in de toekomst het hh2 product in combinatie met begeleiding qua inkoop anders wordt ingericht, hierover kan ik momenteel nog geen concrete/externe uitspraken doen.
Vraag 2: Wordt er gewerkt met uren of wordt er gewerkt met resultaten (c.q. een schoon en leefbaar huis)? 
Er wordt gewerkt met uren.
Vraag 3: Wordt hulp verstrekt via een maatwerkvoorziening of via een algemene voorziening?
Huishoudelijke hulp is in de gemeente Raalte nog steeds een maatwerkvoorziening en zal dit de komende jaren ook blijven
Vraag 4: Op welke wijze is de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd? 
De cliënt is een eigen bijdrage verschuldigd via de reguliere weg bij het CAK. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van gezinssamenstelling, inkomen en kosten van de voorziening/ondersteuning.
Vraag 5: Hoe wordt de omvang van de hulp vastgesteld? (bijv. CIZ protocol, bepaling door zorgaanbieder aan de hand van een ondersteuningsplan, etc.) 
De hulp wordt vastgesteld op basis van een onderzoek van de Wmo-consulent (maatwerk). De basis voor het bepalen van het aantal uren is het voormalige CIZ protocol, dat al eerder voor Raalte was aangepast. Dit protocol is niet bepalend op het uur precies, het is een uitgangspunt. Tijdens het gesprek en het onderzoek wordt bekeken of deze uren voldoende zijn of geminderd kunnen op basis van de individuele situatie van betrokkene.
Vraag 6: Is de wasverzorging een onderdeel van de maatwerkvoorziening?
De wasverzorging is inderdaad nog steeds een onderdeel van de maatwerkvoorziening
Vraag 7: Wordt een eventueel urenaantal opgenomen in de beschikking?
Het aantal uren wordt nadrukkelijk opgenomen in de beschikking, alsmede de taken waarvoor de indicatie wordt gesteld en die moeten worden overgenomen door de huishoudelijke hulp

Benadrukt wordt dat het uitgangspunt het CIZ-protocol is, maar wel een aangepaste versie. Als conform het CIZ-protocol wordt geïndiceerd, dus geen verlaagde normtijden, dan is het beleid conform de Wmo 2015. Als het aangepaste protocol echter (sterk) afwijkende tijden hanteert, dan dienen de nieuwe normtijden te voldoen aan de uitspraken van de CRvB. Bij de beoordeling van deze gemeente gaat de onderzoeker uit van het gebruik van het CIZ-protocol.

Conclusie Raalte: het beleid is conform de Wmo 2015, mits geen verlaagde normtijden worden gehanteerd.

Kies een andere gemeente>>

Staphorst: voldoet NIET

De website van de gemeente Staphorst geeft aan dat hulp bij het huishouden aangevraagd kan worden bij de gemeente. De beleidsregels bevestigen dit en daarin staan ook de normtijden genoemd.  De normtijden wijken echter af van het CIZ-protocol, zonder dat duidelijk wordt waar de lagere normtijden op zijn gebaseerd. 

Conclusie Staphorst: de gehanteerde normtijden zijn in strijd met de Wmo 2015 en de jurisprudentie.

Kies een andere gemeente>>

Steenwijkerland: voldoet NIET

Deze gemeente werkt samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Citaat uit ons onderzoek met betrekking tot de gemeente Noordoostpolder: 

“Uit ervaring weten wij dat de gemeente Noordoostpolder (samen met Urk en Steenwijkerland) werkt met een algemene voorziening, namelijk de bemiddelingswebsite www.huistiptop.nl. Cliënten worden naar deze voorziening doorverwezen, tenzij sprake is van hh2. Via de website worden cliënten in contact gebracht met een hulpverlener, die vervolgens op volledige eigen kosten ingeschakeld moet worden. Voor de minima is een vergoeding beschikbaar via de bijzondere bijstand. Onder het oude beleid en voor de huidige hh2 indicaties wordt gebruik gemaakt van lagere normen dan die van het CIZ. Ook de vergoeding op grond van de bijzondere bijstand is gebaseerd op de lagere normtijden van de gemeente. Het gevolg van het beleid is dat veel mensen zelf de hulp moeten betalen of een volledige dan wel gedeeltelijke vergoeding krijgen via de bijzondere bijstand. Ook is het urenaantal te laag, in verband met de afwijkende normtijden.”

Conclusie Steenwijkerland: de website huistiptop is niet te kwalificeren als een algemene voorziening, gelet op de uitspraak van de CRvB tegen Aa en Hunze. De constructie via de bijzondere bijstand is niet toegestaan gelet op de uitspraak van de rechtbank Gelderland, 17 december 2015. De lagere normtijden zijn niet toegestaan, gelet op de uitspraken van de CRvB van bijvoorbeeld 11 november 2015 en 27 januari 2016.

Kies een andere gemeente>>

Zwartewaterland: onbekend

De informatie op de website van de gemeente betreft met name oude nieuwsberichten, waarin staat dat vanwege bezuinigingen de hulp bij het huishouden anders georganiseerd zal worden. Uit de  beleidsregels is echter op te maken dat de hulp nog steeds via maatwerkvoorzieningen wordt verstrekt.  Onbekend is hoe de omvang van de indicatie wordt bepaald. Ter verificatie van het beleid is contact opgenomen met de gemeente. De gemeente heeft echter geen reactie gegeven.

Conclusie Zwartewaterland: er is onvoldoende informatie om een definitief oordeel te geven over het beleid van deze gemeente.

Kies een andere gemeente>>

Zwolle: voldoet NIET

De gemeente beschrijft op haar website duidelijk dat zowel een algemene voorziening als maatwerkvoorzieningen worden aangeboden voor de hh1 en hh2.  Hoeveel hulp iemand krijgt via de algemene voorziening is aan de cliënt overgelaten: hij of zij bepaalt zelf hoeveel uren hulp zij wil inkomen. Uit een verslag van een werkgroep maakt de onderzoeker op dat het de bedoeling is dat resultaatgericht gewerkt moet gaan worden en dat uren worden losgelaten.  Omdat de onderzoeker niet weet hoe het huidige beleid is ingericht, wordt contact opgenomen met de gemeente. De gemeente weigert helaas om de vragen te beantwoorden:

“Dank voor uw verzoek en interesse. Er komen dagelijks verzoeken bij ons binnen en dat maakt dat we scherp zijn op wat we wel en niet binnen de organisatie uitzetten/ beantwoorden. We hanteren daar criteria voor (o.a. gericht op dat het passend moet zijn voor wat betreft de belasting van medewerkers, dat het ons als SWT iets oplevert, niet botst met onderzoekslijnen waar we reeds in betrokken zijn, past bij waar we als SWT mee bezig zijn, etc.). We kunnen op dit moment niet tegemoet komen aan de beantwoording van de door u gestelde vragen. We wensen u alle goeds in het uitvoeren van uw onderzoek.”

Conclusie Zwolle: gelet op de beschikbare informatie bestaat het vermoeden dat het beleid niet conform de Wmo 2015 is. Een algemene voorziening is nagenoeg altijd verkeerd ingericht bij een gemeente en eventueel resultaatgericht indiceren is in de praktijk nog nooit goed uitgevoerd.

Kies een andere gemeente>>