Groningen

Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Loppersum en Winsum (BMWEDAL-gemeenten): voldoen NIET

Voor Appingedam geldt dat de website van de gemeente aangeeft dat hulp bij het huishouden mogelijk is en dat een eigen bijdrage wordt geïnd via het CAK. Dit duidt op het gebruik van maatwerkvoorzieningen. Uit het Besluit leidt de onderzoeker af dat wordt gewerkt in resultaten en niet in uren: 

De zorgaanbieder krijgt een vast bedrag per vier weken ten hoogte van €180,00 bij hh1 en €222,00 per vier weken bij hh2. Artikel 16 bevestigt dit:

De cliënt moet in samenspraak met de zorgaanbieder komen tot een invulling van het indicatiebesluit. Deze werkwijze is onaanvaardbaar, gelet op de jurisprudentie. In de beschikking dient opgenomen te worden welke taken worden verricht, hoe vaak die taken worden verricht en hoeveel tijd daarvoor nodig is.

De aanbesteding van deze gemeenten is gezamenlijk geschiedt. Vermoedelijk werken al deze gemeenten via gedachte resultaatgericht werken. Dit wordt bevestigd in enkele beleidsstukken. 

Conclusie Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Loppersum en Winsum: resultaatgericht indiceren is volgens de rechtbank Gelderland niet toegestaan. De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het resultaatgericht indiceren zoals de gemeente Rotterdam dat deed, niet is toegestaan. Het beleid van deze gemeenten is gelet op deze uitspraken hoogstwaarschijnlijk niet toegestaan.

Kies een andere gemeente>>

Bellingwedde: voldoet NIET

Op de website is niets concreets te vinden over het huidige beleid. Naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB heeft de fractie GroenLinks een artikel geplaatst op hun website en vragen gesteld aan het college.  De fractie is van mening dat het beleid in strijd met de wet is: de huishoudelijke hulp lijkt een algemene voorziening te zijn, terwijl bijvoorbeeld de eigen bijdragen daarvan niet zijn vastgelegd in een verordening. 

Een ander nieuwsartikel noemt dat de gemeente een algemene voorziening meent te hanteren, waarbij maximaal 2,5 uur hulp per week wordt vergoed: 

“Gelet op uitspraken van voorzieningenrechters zitten meer gemeenten in de gevarenzone, omdat er geen goed onderzoek is gedaan of geen (beëindigings)beschikking is afgegeven, waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Bellingwedde zijn 195 voormalige ‘hh1-cliënten’ doorverwezen naar de huishoudservice, waarbij de gemeente tot max 2,5 uur bijdraagt in de kosten.”

Een dergelijke werkwijze is niet toegestaan, aangezien onvoldoende rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie van de cliënt. Daarnaast zal als naast de zogenaamde algemene voorziening een maatwerkvoorziening wordt afgegeven, een cumulatie van kosten in de eigen bijdrage plaatsvinden. Dit zal in veel gevallen leiden tot te hoge eigen bijdragen, waardoor de voorziening niet passend is. Verder dient afgevraagd te worden of de eventuele algemene voorziening daadwerkelijk een algemene voorziening is conform de uitspraak van de CRvB inzake Aa en Hunze.

Om meer inzicht te krijgen in het beleid is contact opgenomen met de gemeente. Behoudens een ontvangstbevestiging is echter niets vernomen van de gemeente. Afgaande op de informatie die de onderzoeker heeft, is het beleid in strijd met de Wmo 2015.  

Conclusie Bellingwedde: de zogenaamde algemene voorziening, namelijk de particuliere markt, is niet te kwalificeren als een algemene voorziening dan wel zal deze vaak als niet passend beoordeeld moeten worden, gelet op de financiële situatie van een cliënt en de beperkte omvang van de algemene voorziening. Het bestaan van een eventuele korting op de hulp doet hier niets aan af.

Kies een andere gemeente>>

Groningen: voldoet NIET

De gemeente Groningen lijkt de hh1 uit de Wmo 2015 te hebben gehaald en vergoed nu enkel op basis van de HTT-gelden of de bijzondere bijstand.  Er worden geen maatwerkvoorzieningen verleend voor HH1 en ook bestaat geen algemene voorziening.  Voor de minima gelden kortingsregelingen via de HHT-gelden en als dat ook niet mogelijk is, kan aanspraak worden gemaakt op de bijzondere bijstand.  Artikel 38 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen noemt dat een korting mogelijk is op de algemene voorziening hulp bij het huishouden. Hieruit valt af te leiden dat het college van mening is dat het aanbieden van korting op huishoudelijke hulp een algemene voorziening is en dat de cliënt aldus middels deze algemene voorziening wordt gecompenseerd.  Het wordt echter gecompliceerder als ook artikel 11 in ogenschouw wordt genomen:

Artikel 11 Soort en vorm van de huishoudelijke hulp
Huishoudelijke hulp voor wassen en strijken is een algemene voorziening.
Huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening wordt verstrekt als huishoudelijke hulp 1 (HH1) of huishoudelijke hulp 2 (HH2). Daarbij geldt dat:
HH1 een maatwerkvoorziening is waarbij geheel of gedeeltelijk activiteiten op het gebied van het huishouden worden overgenomen;
HH2 een maatwerkvoorziening is waarbij geheel of gedeeltelijk activiteiten op het gebied van het huishouden worden overgenomen met inbegrip van hulp bij de organisatie van het huishouden.

Hieruit blijkt dat hh1 via een maatwerkvoorziening mogelijk is. Dit strookt niet met andere berichten uit de gemeente Groningen en artikel 38 van de Nadere regels. Daarnaast is het niet mogelijk om te stellen dat wassen en strijken een algemene voorziening is, althans het college dient te vermelden welke algemene voorziening dit concreet is en in iedere individuele situatie dient beoordeeld te worden of die algemene voorziening passend is, ook financieel. 

Vanwege de onduidelijkheid over het al dan niet toekennen van een maatwerkvoorziening voor hh1 is contact opgenomen met de gemeente. De gemeente reageerde als volgt:

“Naar aanleiding van onderstaande mail stuur ik hierbij een flyer over de algemene voorziening huishoudelijke hulp in Groningen die vanuit de Wmo wordt verstrekt. Deze geeft antwoord op veel van onderstaande vragen. Nog in aanvulling daarop: de voormalige HH2 blijft vanaf 2016 als maatwerkvoorziening bestaan. De was verzorging maakt geen onderdeel uit van de maatwerkvoorziening (in uitzonderlijke gevallen wel).”

Uit de informatie van de gemeente en de flyer wordt geconcludeerd dat hh1 nooit als maatwerkvoorziening wordt verleend en dat de enige vorm van ondersteuning die zij ontvangen wordt geregeld middels een algemene voorziening, waarbij een korting op 2,5 uur hulp bij het huishouden wordt gegeven. Tevens is de verzorging van de was in zijn geheel uit de maatwerkvoorziening geknipt. 

Conclusie Groningen: de zogenaamde algemene voorziening, namelijk de particuliere markt, is niet te kwalificeren als een algemene voorziening dan wel zal deze vaak als niet passend beoordeeld moeten worden, gelet op de financiële situatie van een cliënt en de beperkte omvang van de algemene voorziening. Het bestaan van een eventuele korting op de hulp doet hier niets aan af. De verzorging van de was categoraal niet langer deel laten uitmaken van een maatwerkvoorziening is in strijd met de verplichting om maatwerk te leveren.

Kies een andere gemeente>>

Grootegast: voldoet NIET

De website van deze gemeente noemt het volgende:

“De gemeente kan u verder helpen als u niet meer alles zelf kunt doen in uw huishouden. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De meeste mensen kunnen dan zelf vervangende hulp regelen en betalen. Als u hulp nodig heeft bij het zoeken naar hulp dan kunt u melden bij het Zorgloket. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor een hulp in het huishouden of voor een financiële tegemoetkoming als u een laag inkomen heeft.”

Dit lijkt te duiden op het algemeen gebruikelijk verklaren van de huishoudelijke verzorging en dat via de bijzondere bijstand wellicht een financiële tegemoetkoming mogelijk is. Verschillende (nieuws)artikelen bevestigen dit, alsmede het besluit. In het besluit wordt namelijk alleen gesproken over hh2. 

Conclusie Grootegast: het beleid is in strijd met de Wmo 2015. Het afschaffen van de hh1 dan wel het enkel vergoeden van deze hulp als wordt voldaan aan de inkomens- en vermogensgrenzen van de Participatiewet is onaanvaardbaar.

Kies een andere gemeente>>

Haren: voldoet NIET

De website van de gemeente noemt in eerste instantie niets concreets. Sterker nog, verwarring wordt gezaaid door te stellen dat ‘in sommige gemeenten hh1 wordt afgeschaft’, maar niet wordt gezegd of dit ook van toepassing is voor de inwoners van de gemeente Haren. Nadere bestudering van de website leidt tot meer informatie: hh1 is voortaan een algemene voorziening: de schoonmaakdienst.  Deze algemene voorziening bestaat uit het geven van korting op de hulp bij het huishouden middels de HHT-gelden. De omvang van de hulp is gemaximaliseerd op 2 uur per week voor alleenstaanden en 3 uur per week voor samenwonenden:

Wanneer u er niet meer in slaagt zelf uw huis schoon te houden, of dat met familie of vrienden te doen, kunt u gebruikmaken van de nieuwe algemene voorziening van de schoonmaakdienst.
De gemeente heeft met een aantal organisaties een convenant afgesloten om de schoonmaakdienst te verzorgen. Wie gebruikmaakt van de schoonmaakdienst krijgt een vast aantal uren per week hulp. Samenwonenden ontvangen wekelijks 3 uur hulp en alleenstaanden krijgen 2 uur hulp per week. De gemeente draagt per uur een bedrag bij van € 11,50. De overige kosten betaalt u zelf. In de folder leest u hoe het werkt.

Naast HHT-vouchers worden ook ‘Wmo-vouchers’ gebruikt voor de minima.  Het college doet op deze manier aan inkomenspolitiek. Daarnaast vindt een stapeling van kosten plaats qua eigen bijdragen, als naast de algemene voorziening extra hulp nodig is middels een maatwerkvoorziening. De algemene voorziening gaat immers slechts tot 2 of 3 uur per week, afhankelijk van de gezinssamenstelling.

Afgevraagd kan worden of deze algemene voorziening voldoet aan de eisen die de CRvB daaraan stelt. Dit lijkt niet aannemelijk, waardoor de onderzoeker concludeert dat het college onvoldoende maatwerk levert. Volledigheidshalve, het Besluit rept niet over een eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening ‘schoonmaakdienst’.  Tevens dient de eigen bijdrage voor een algemene voorziening opgenomen te worden in de verordening. Het college kan dan ook niet voor de zogenaamde algemene voorziening ‘schoonmaakdienst’ een eigen bijdrage innen, zoals nu geschiedt. 

Conclusie Haren: het beleid is in strijd met de Wmo 2015. Het categoraal uitsluiten van maatwerkvoorzieningen voor hh1 is niet toegestaan. De zogenaamde algemene voorziening, namelijk de particuliere markt, is hoogstwaarschijnlijk niet te kwalificeren als een algemene voorziening dan wel zal deze vaak als niet passend beoordeeld moeten worden, gelet op de financiële situatie van een cliënt en de beperkte omvang van de algemene voorziening. Het bestaan van een eventuele vergoeding via de bijzondere bijstand doet hier niets aan af.  Hh2 wordt wel middels een maatwerkvoorziening afgegeven. De eigenbijdragensystematiek is ook in strijd met de Wmo 2015.

Kies een andere gemeente>>

Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren: voldoen WEL

Volgens de website van de gemeente Hoogezand-Sappermeer is in eerste instantie de hulp ongewijzigd gebleven.  Inmiddels zijn wij anderhalf jaar verder en blijkt uit verschillende berichten dat deze drie gemeenten samenwerken in het kader van de Wmo 2015.  Uit de beleidsstukken blijkt dat hh1 en hh2 worden verstrekt middels een maatwerkvoorziening: 

Artikel 12 Soort, omvang en vorm van de hulp bij het huishouden
Hulp bij het huishouden wordt als maatwerkvoorziening  verstrekt als hulp bij het huishouden 1 (HH1) of hulp bij het huishouden 2 (HH2). Daarbij geldt dat:
HH1 een maatwerkvoorziening is waarbij geheel of gedeeltelijk activiteiten op het gebied van het huishouden worden overgenomen. De cliënt is in staat tot zelfregie over de planning en organisatie van de activiteiten;
HH2 een maatwerkvoorziening is waarbij geheel of gedeeltelijk activiteiten op het gebied van het huishouden worden overgenomen met inbegrip van hulp bij de organisatie van het huishouden aangezien de cliënt zelf niet in staat is regie over zijn huishouding te voeren.

De normtijden die worden gehanteerd (bijlage 2 van de Nadere regels) wijken weliswaar iets af van het CIZ-protocol, maar het verschil is verwaarloosbaar. Beide protocollen zijn nagenoeg identiek en is de onderzoeker derhalve van mening dat het beleid conform de Wmo 2015 is. Uit verdere stukken blijkt dat het beleid van de gemeente Menterwolde en Slochteren, inclusief de gehanteerde normtijden, identiek is. 

Conclusie Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren: het beleid is conform de Wmo 2015.

Kies een andere gemeente>>

Leek:voldoet NIET

De website geeft helaas geen concrete informatie over het huidige beleid met betrekking tot de huishoudelijke verzorging. Een verordening daarentegen geeft wel snel duidelijkheid.  Citaat:

Artikel 2. Toekenning van de tegemoetkoming
Een tegemoetkoming hulp bij het huishouden 1 wordt verstrekt aan inwoners van de gemeente Leek die op grond van hun inkomen behoren tot de doelgroep van het Participatiefonds van de gemeente Leek 2015 én waarvan de gemeente heeft vastgesteld dat zij op grond van hun beperkingen hulp bij het huishouden 1 door derden moeten organiseren.
De tegemoetkoming wordt verstrekt naar rato van het aantal maanden en aantal uren per week dat betrokkene hulp bij het huishouden 1 moet organiseren in 2015.
De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 1000,00 voor 12 maanden en 2 uur hulp bij het huishouden per week bij een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm zoals aangegeven in de Verordening Participatiefonds gemeente Leek 2015.
De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 500,00 voor 12 maanden en 2 uur hulp bij het huishouden per week bij een inkomen tot 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm zoals aangegeven in de Verordening Participatiefonds gemeente Leek 2015.
Een tegemoetkoming hulp bij het huishouden 1 op grond van deze verordening wordt niet verstrekt als de hulp bij het huishouden wordt uitgevoerd door een persoon uit het sociale netwerk van de inwoner.

Het college heeft kennelijk hh1 uit de Wmo 2015 gehaald en vergoed slechts deze vorm van hulp als wordt voldaan aan de inkomens- en vermogensgrenzen van de Participatiewet. Het is ons niet geheel duidelijk of de vergoeding plaatsvindt in het kader van de Wmo 2015 (maatwerkvoorziening?) of de Participatiewet (toekenning bijzondere bijstand?). Hoe het ook zij, op deze manier een voorziening categoraal uit de Wmo 2015 laten dan wel vergaand beperken is naar onze opvatting niet mogelijk. Volgens vaste jurisprudentie is het gebruiken van inkomens- en vermogensgrenzen in het kader van de Wmo 2015, dus bij maatschappelijke ondersteuning, niet toegestaan. 

Naast het feit dat veel cliënten worden uitgesloten van deze type ondersteuning is de omvang van de geboden ondersteuning ook te gering in veel situaties. Een vergoeding van maximaal €1000,00 per jaar zorgt ervoor dat een cliënt onvoldoende hulp kan inkopen, als een grote zorgbehoefte bestaat. Zelfs met de veelvoorkomende indicatie-omvang van 3 uur hulp per week is het onmogelijk om tegen het minimumloon + toeslagen (grofweg €12,50 per uur) 3 uur hulp per week in te kopen. Ook het inkopen van 2 uur hulp per week is onmogelijk tegen dit zeer lage tarief. De inkomens- en vermogensgrens is onaanvaardbaar, evenals het onvoldoende maatwerk leveren met betrekking tot de omvang (uren dan wel budget) van de hulp. 

Conclusie Leek: het beleid is in strijd met de Wmo 2015. Het afschaffen van de hh1 dan wel het enkel vergoeden van deze hulp als wordt voldaan aan de inkomens- en vermogensgrenzen van de Participatiewet is onaanvaardbaar.

Kies een andere gemeente>>

Marum: voldoet NIET

De website van de gemeente hint op het aanbieden van huishoudelijke verzorging middels een maatwerkvoorziening, waarna een eigen bijdrage aan het CAK betaald moet worden.  Uit de beleidsregels en het besluit blijkt echter dat alleen voor hh2-cliënten een maatwerkvoorziening wordt verstrekt.  Hh1 wordt niet in het kader van de Wmo 2015 vergoed. Met het afschaffen van de hh1 vermoedt de onderzoeker dat de gemeente van mening is dat de hulp algemeen gebruikelijk is en derhalve voor een ieder toegankelijk. De jurisprudentie maakt duidelijk dat het uit de Wmo 2015 laten van bepaalde voorzieningen, zoals hh1, niet mogelijk is. In ieder individueel geval zal onderzocht moeten worden of de hulp ook voor de desbetreffende persoon algemeen gebruikelijk is.

Conclusie Marum: het beleid is in strijd met de Wmo 2015. Het afschaffen van de hh1 dan wel het enkel vergoeden van deze hulp als wordt voldaan aan de inkomens- en vermogensgrenzen van de Participatiewet is onaanvaardbaar.

Kies een andere gemeente>>

Oldambt: voldoet WEL

Deze gemeente heeft gedurende 2015 geen wijzigingen aangebracht, maar vanaf 1 juli 2016 zou de hulp middels een algemene voorziening gerealiseerd worden.  Naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB van 18 mei 2016 is nu toch besloten vooralsnog geen wijzigingen aan te brengen in het beleid.  Er komt dus vooralsnog geen algemene voorziening. 

Dit betekent dat het oude beleid van toepassing is. Hiermee wordt geïndiceerd in maatwerkvoorzieningen in uren, waarbij gebruik wordt gemaakt van een protocol. Hoewel de beleidsstukken lijken te duiden op gebruikmaking van het CIZ-protocol, is dit niet met volledige zekerheid te stellen. Het door de gemeente gehanteerde protocol is namelijk niet aangehecht aan de Beleidsregels.  Om die reden wordt het protocol bij de gemeente opgevraagd. Behalve een ontvangstbevestiging heeft de onderzoeker echter niets van de gemeente vernomen. Gelet op de beleidsregels gaat de onderzoeker dan toch uit van het CIZ-protocol, hetgeen door de rechtspraak is goedgekeurd.

Conclusie Oldambt: het beleid is conform de Wmo 2015, mits het CIZ-protocol daadwerkelijk wordt gebruikt.

Kies een andere gemeente>>

Pekela en Veendam: voldoen NIET

In een nieuwsbericht op de website van de gemeente Pekela wordt duidelijk dat deze gemeenten het naar hun zeggen goed geregeld hebben.  Na het lezen van het nieuwsbericht is direct te concluderen dat het beleid niet is toegestaan. De gemeenten vergoeden namelijk alleen hulp via de HHT-gelden en de bijzondere bijstand. De cliënt moet per uur een bedrag van €7,50 betalen. Deze bijdrage is niet verplicht als iemand op of nabij het sociaal minimum zich verzekerd bij Menzis voor Garant Verzorgd 3, maar dat is een extra kostenpost van ongeveer €41,00 per maand. Dit zal voor veel cliënten ook niet op te brengen zijn.

Uit de beleidsregels maakt de onderzoeker op dat deze vorm van ondersteuning, namelijk het bieden van hulp tegen betaling van €7,50 per uur, een algemene voorziening is.  Het is zeer twijfelachtig of deze voorziening te kwalificeren is als een algemene voorziening, gelet op de uitspraak van de CRvB inzake Aa en Hunze. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de eigen bijdrage voor de algemene voorziening bij verordening geregeld moet zijn. Hier is geen sprake van, althans onderzoeker heeft dit niet in de verordening kunnen terugvinden.

Conclusie Pekela en Veendam: het beleid is in strijd met de Wmo 2015. Het categoraal uitsluiten van maatwerkvoorzieningen voor hh1 is niet toegestaan. De zogenaamde algemene voorziening, namelijk de particuliere markt, is hoogstwaarschijnlijk niet te kwalificeren als een algemene voorziening dan wel zal deze vaak als niet passend beoordeeld moeten worden, gelet op de financiële situatie van een cliënt. De eigenbijdragensystematiek is ook in strijd met de Wmo 2015.

Kies een andere gemeente>>

Stadskanaal: voldoet NIET

De website van deze gemeente geeft duidelijk aan dat de gemeente is gestopt met het aanbieden van hh1. Citaat: 

“Op 3 november 2014 heeft de gemeenteraad besloten om huishoudelijke hulp (HH1) over te laten aan de reguliere markt. Daarnaast heeft het college besloten om de activiteiten wassen en boodschappen doen niet meer te verstrekken. Cliënten hebben hierover inmiddels een keukentafelgesprek gehad. Naar aanleiding van dat gesprek hebben zij een nieuwe indicatie gekregen.
Zelf huishoudelijke hulp inkopen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de huishoudelijke hulp toeslag (hht) en - als u een laag inkomen heeft - van de vangnetregeling.“

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de jurisprudentie is begin 2016 aangekondigd per 1 mei 2016 de huishoudelijke hulp toch (deels) via een algemene voorziening te zullen regelen.  Hierdoor moeten cliënten €5,00 per uur betalen, met een maximum van 104 uur ondersteuning per jaar, oftewel maximaal twee uur hulp per week.  Verder zien wij geen beleidswijzigingen. Deze werkwijze is ontoelaatbaar, in verband met de potentiële hoge kosten voor de cliënten en de mogelijke te lage omvang van de hulp.

De Nadere regels bieden wel een mogelijkheid om alsnog een maatwerkvoorziening te verstrekken voor hh1-situaties, maar de toetsingscriteria bieden erg veel ruimte voor discussie.Citaat: 

In het geval de AVS niet toereikend is vanwege zware en langdurige ziektebeelden met lichamelijke beperkingen tot gevolg, maar waar nog wel sprake is van regie, kan de maatwerkvoorziening Ondersteuning bij het Huishouden (OH) worden toegekend. Hierbij kan gedacht worden aan situaties waarin als gevolg van de beperking veel met vloeistoffen of eten geknoeid wordt, of wanneer sprake is van allergieën, etc. Voor de bepaling of iemand in aanmerking komt voor de maatwerkvoorziening OH kan medisch advies worden ingewonnen, dit naar oordeel van de consulent.
In het geval de AVS niet bereikbaar is, dat wil zeggen wel toereikend, maar financieel niet haalbaar, bestaat na onderzoek de mogelijkheid de maatwerkvoorziening OH toe te kennen voor maximaal 2 uur per week. Bijvoorbeeld wanneer in het geval van schuldenproblematiek de eigen bijdrage niet betaald kan worden.

Deze bepalingen bieden veel ruimte voor cliënten en juristen om te betogen dat recht bestaat op een maatwerkvoorziening, aangezien snel aannemelijk gemaakt kan worden dat sprake is van een situatie waarin een cliënt zwaar en langdurig ziek is, ondanks de aanwezigheid van het regievermogen. 

Conclusie Stadskanaal: het beleid is in strijd met de Wmo 2015. Het categoraal uitsluiten van maatwerkvoorzieningen voor hh1 is niet toegestaan. De zogenaamde algemene voorziening, namelijk de particuliere markt, is hoogstwaarschijnlijk niet te kwalificeren als een algemene voorziening dan wel zal deze vaak als niet passend beoordeeld moeten worden, gelet op de financiële situatie van een cliënt en de beperkte omvang van de algemene voorziening. Het bestaan van een eventuele vergoeding via de bijzondere bijstand doet hier niets aan af. Tevens is het bestaan van het bieden van een maatwerkvoorziening voor maximaal 2 uur per week voor de minima onvoldoende, gelet op het vereiste dat maatwerk geleverd moet worden. De eigenbijdragensystematiek voor de algemene voorzieningen is ook in strijd met de Wmo 2015.

Kies een andere gemeente>>

Ten Boer: voldoet NIET

De website van deze gemeente geeft duidelijk aan dat vanaf 1 juli 2015 de huishoudelijke verzorging middels een algemene voorziening geregeld zal worden.  Citaat:

“Voor de huishoudelijke hulp geldt, dat de lichte vorm (HH1) in de gemeente Ten Boer vanaf 1 juli 2015 een algemene voorziening is. Dit betekent dat mensen die huishoudelijke hulp zelf kunnen regelen, dit ook zelf doen en de kosten in principe dan ook zelf betalen. De gemeente betaalt mee aan de kosten via de ‘Tegemoetkoming huishoudelijke hulp’. De zwaardere huishoudelijke hulp (HH2) blijft gelijk.”

De (doorverwijzing naar de) particuliere markt is echter geen algemene voorziening. De gemeente bedoelt hoogstwaarschijnlijk dat huishoudelijke verzorging algemeen gebruikelijk is. Dit standpunt deelt de onderzoeker niet, gelet op de jurisprudentie en de wetsgeschiedenis. Tevens vereist het eventuele algemeen gebruikelijke zijn altijd een persoonlijke toets, waardoor het niet mogelijk is om in zijn algemeenheid te stellen dat hh1 algemeen gebruikelijk is voor alle cliënten. 

Inmiddels is de gemeente kennelijk van mening dat alsnog een algemene voorziening is gerealiseerd, namelijk een financiële tegemoetkoming in de kosten door het gebruik van de HHT-gelden: 

Opnieuw wordt een maximum aantal uur gekoppeld aan het gebruik van de algemene voorziening. Hierdoor ligt het voor de hand dat een grote groep cliënten te weinig ondersteuning ontvangen. Tevens wordt de hoogte van een vergoeding gekoppeld aan het inkomen van de cliënt, waardoor naar onze opvatting aan ontoelaatbare inkomenspolitiek wordt gedaan. Ook is de tegemoetkoming c.q. de hoogte van de eigen bijdrage voor de algemene voorziening geregeld bij besluit en niet bij verordening. Eigen bijdragen voor een algemene voorziening moeten bij verordening worden vastgelegd. Dit is niet gedaan. HH2 wordt overigens wel via een maatwerkvoorziening verleend. 

Conclusie Ten Boer: het beleid is in strijd met de Wmo 2015. Het categoraal uitsluiten van maatwerkvoorzieningen voor hh1 is niet toegestaan. De zogenaamde algemene voorziening, namelijk de particuliere markt, is hoogstwaarschijnlijk niet te kwalificeren als een algemene voorziening dan wel zal deze vaak als niet passend beoordeeld moeten worden, gelet op de financiële situatie van een cliënt en de beperkte omvang van de algemene voorziening. Het bestaan van een eventuele vergoeding via de bijzondere bijstand doet hier niets aan af. De eigenbijdragensystematiek voor de algemene voorzieningen is ook in strijd met de Wmo 2015.

Kies een andere gemeente>>

Vlagtwedde: voldoet NIET

De website van deze gemeente lijkt aan te geven dat huishoudelijke verzorging aangevraagd kan worden bij de gemeente en dat een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt gevraagd. Dit lijkt te duiden op het verlenen van maatwerkvoorzieningen. Dit wordt bevestigd in de beleidsregels, waar expliciet staat genoemd dat huishoudelijke verzorging wordt geregeld middels een maatwerkvoorziening.  Het gehanteerde protocol is in grote lijnen goed en overeenkomstig het CIZ-protocol, maar alleenwonende cliënten in een relatief grote woning (3 of meer kamers) krijgen wel aanzienlijk minder hulp dan volgens het CIZ-protocol noodzakelijk zou zijn. Verder zijn er geen juridische aandachtspunten met betrekking tot het gevoerde beleid. 

Conclusie Vlagtwedde: het beleid is conform de Wmo 2015, behalve bij het indiceren van alleenstaande cliënten in een woning met 3 of meer kamers. De normafwijking op dit punt acht de onderzoeker te hoog.

Kies een andere gemeente>>

Zuidhorn: voldoet NIET

De gemeente geeft op de website goed weer welke verandering is aangebracht met betrekking tot de huishoudelijke verzorging. Citaat: 

Vanaf 1 januari 2015 is de huishoudelijke hulp een algemene voorziening. Een algemene voorziening is hulp of ondersteuning die u zelf kunt regelen. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met de gemeente. U kunt huishoudelijke hulp zelf inkopen bij diverse zorgaanbieders en particuliere organisaties.
Heeft u ondersteuning nodig en kunt u dit niet zelf of met hulp van uw omgeving regelen? Dan zoekt de gemeente samen met u naar een oplossing. Wanneer blijkt dat u de hulp niet zelf kunt betalen, biedt de gemeente financiële ondersteuning voor het jaar 2015 en 2016 in de vorm van het Basispakket Hulp bij het Huishouden. De gemeente Zuidhorn ziet 2015 en 2016 als overgangsjaren.

Opnieuw maakt een gemeente de fout door te stellen dat huishoudelijke hulp een algemene voorziening is, terwijl ze doelen op de particuliere markt. De particuliere markt kan onder omstandigheden een algemeen gebruikelijke voorziening zijn, maar dat is iets anders dan een algemene voorziening. Het college heeft de kennis met betrekking tot de terminologie dan ook niet helemaal voor elkaar.  

De beleidsregels bevestigen dat alleen een maatwerkvoorziening wordt afgegeven voor hh2:  

Artikel 2 Huishoudelijke hulp (Hulp bij het huishouden)
Huishoudelijke hulp (hulp bij het huishouden) als maatwerkvoorziening wordt verstrekt als huishoudelijke hulp 2 (HH2). Daarbij geldt dat HH2 een maatwerkvoorziening is waarbij geheel of gedeeltelijk op het gebied van het huishouden taken worden overgenomen met inbegrip van hulp bij de organisatie van het huishouden.
Een persoon met beperkingen kan in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp als hij door zijn belemmeringen, rekening houdend met de beschikbaarheid van de verplichte gebruikelijke zorg en onverplichte mantelzorg, niet of onvoldoende in staat is tot het voeren van de regie over het huishouden van zichzelf of van de leefeenheid waartoe hij behoort.

Over een eventuele vergoeding van hh1 via een algemene voorziening of via de bijzondere bijstand is niets te vinden. Wel is bekend dat deze gemeente samenwerkt met Grootegast, Leek en Marum. Over deze gemeenten is al geoordeeld dat het beleid in strijd met de Wmo 2015 is en er bestaan geen aanknopingspunten om in het geval van de gemeente Zuidhorn een ander oordeel te geven.

Conclusie Zuidhorn: het beleid is in strijd met de Wmo 2015. Het afschaffen van de hh1 dan wel het enkel vergoeden van deze hulp als wordt voldaan aan de inkomens- en vermogensgrenzen van de Participatiewet is onaanvaardbaar.

Kies een andere gemeente>>