Friesland

Achtkarspelen: voldoet WEL

De website van deze gemeente geeft aan dat als een cliënt niet in eigen omgeving een oplossing weet te vinden, contact met de gemeente opgenomen kan worden. Nadere uitleg wordt niet gegeven, waardoor wij in de beleidsstukken zijn gaan kijken. Na wat zoeken kwamen de beleidsregels boven water. Hieruit blijkt dat huishoudelijke verzorging wordt afgegeven middels maatwerkvoorzieningen en dat wordt gewerkt in uren. Het gehanteerde protocol is overeenkomstig met het CIZ-protocol, waardoor het beleid van deze gemeente conform de wetgeving en jurisprudentie is.

Conclusie Achtkarspelen: de hulp wordt verstrekt middels maatwerkvoorzieningen in uren, waarbij het CIZ-protocol wordt gehanteerd. Het beleid is daarmee conform het recht. 

Kies een andere gemeente>>

Ameland: voldoet NIET

De website geeft duidelijk aan dat wanneer ondersteuning nodig is voor huishoudelijke werkzaamheden, contact met de gemeente opgenomen kan worden. Desondanks laat het Besluit zien dat hh1 niet langer voor iedereen wordt vergoed: het college hanteert een inkomensgrens: 

Artikel 3. Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen 
Lid 1. Als Huishoudelijke hulp, niveau 1 nodig is en het niet mogelijk is dit in de basis voorliggend te organiseren en uit te voeren via het eigen sociaal netwerk, bedraagt de (forfaitaire) tegemoetkoming:
€ 90,- per vier weken voor cliënten met een inkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnormen;
€ 45,- per vier weken voor cliënten met een inkomen van 110% tot 130% van de toepasselijke bijstandsnormen.

Het recht op een voorziening vanuit de Wmo 2015 koppelen aan het inkomen is gelet op vaste jurisprudentie niet mogelijk. Het college mag geen inkomenspolitiek voeren in het kader van de Wmo 2015. Verder zal de tegemoetkoming in veel gevallen volstrekt onvoldoende zijn om voldoende geschikte hulp in te kopen, daar een bedrag van bijvoorbeeld €90,00 per vier weken slechts voldoende is voor 1,5 uur hulp per week, uitgaande van een tarief van €15,00 per uur. Verder maatwerk wordt niet geleverd. Het college categoriseert de huishoudelijke verzorging als een algemene voorziening, in één van de beleidsstukken. De vraag die rijst, zeker met de uitspraak van de CRvB inzake de gemeente Aa en Hunze in het achterhoofd, is of deze zogenaamde algemene voorziening daadwerkelijk te kwalificeren is als een algemene voorziening. Het beleid is dan ook op meerdere punten in strijd met de Wmo 2015 en de jurisprudentie.

Conclusie Ameland: het beleid inzake de huishoudelijke verzorging voldoet niet aan de Wmo 2015 en de jurisprudentie. Inkomenspolitiek voeren is onaanvaardbaar, hh1 afschaffen dan wel verwijzen naar de particuliere markt is niet toegestaan. Het verwijzen naar de particuliere markt is niet het aanbieden van een algemene voorziening. 

Kies een andere gemeente>>

Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel Terschelling: voldoen NIET 

Deze zes gemeenten werken samen met een overkoepelend orgaan, de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan. Goed nieuws voor de hulpbehoevenden uit deze regio, als je de sociale dienst moet geloven. Recentelijk is namelijk het beleid gewijzigd, waardoor meer mensen recht hebben op een vergoeding van de huishoudelijke verzorging. Het beleid is echter in strijd met de wet en de jurisprudentie en het is een kwalijke zaak dat deze gemeenten, ondanks de vele gerechtelijke uitspraken het huidige beleid nog steeds hanteren. Citaat: 

“Woont u in Noordwest-Friesland en heeft u huishoudelijke hulp nodig? Dan regelt en betaalt u tot drie uur hulp per week zelf. Heeft u niet genoeg inkomen of vermogen om die hulp te betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de Compensatieregeling Huishoudelijke Hulp.” 

De vergoeding voor huishoudelijke hulp is afhankelijk van het inkomen en vermogen:

Dit beleid komt overeen met het oude beleid van de gemeente Montferland. De voorzieningenrechter heeft op 9 april 2015 besloten dat de algemene regel dat een cliënt de eerste drie uur hulp zelf moet betalen niet conform de Wmo 2015 is. 

De Dienst Sociale Zaken is zelf ook betrokken geweest bij verschillende rechtszaken. Een voorbeeld van zo’n uitspraak is die van 4 december 2015, aangespannen door een inwoner uit Franeker.  In de uitspraak krijgt de cliënt gelijk, omdat te weinig onderzoek is verricht naar de vraag of het zelf laten betalen van de hulp middels de algemene voorziening, al dan niet met korting via de HHT-gelden, mogelijk is voor de cliënt. 

Hoewel er niets te vinden is over eventuele beleidswijzigingen n.a.v. de uitspraak van de rechtbank, wordt voor de zekerheid toch navraag gedaan of deze gemeenten wijzigingen zullen doorvoeren naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland en de CRvB. Onderzoeker heeft echter geen reactie ontvangen, waardoor wordt uitgegaan van het beleid dat wel bekend is.

Conclusie Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel Terschelling: de constructie via de bijzondere bijstand is niet toegestaan gelet op de uitspraak van de rechtbank Gelderland, 17 december 2015 en de uitspraken van de CRvB. HH1 is niet zonder meer algemeen gebruikelijk en verwijzen naar de particuliere markt is geen algemene voorziening. Het beleid van deze gemeenten kan niet standhouden.

Kies een andere gemeente>>

Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog: voldoen NIET

Wellicht ten overvloeden, de gemeente Dantumadeel is de eerste gemeente geweest die voor de rechter werd gedaagd in aanloop naar de nieuwe Wmo 2015. Het college had namelijk de hulp stopgezet, zonder nader onderzoek. De voorzieningenrechter oordeelde, weliswaar op grond van de Wmo oud, dat stopzetting van de hulp zonder nader onderzoek niet mogelijk is. Dit heeft ertoe geleid dat veel gemeenten besloten om massaal keukentafelgesprekken te (laten) voeren.

De gemeente Dantumadeel laat op de website duidelijk weten dat huishoudelijke verzorging een eigen verantwoordelijkheid is. Pas wanneer het niet betaald kan worden, wordt eventueel bijzondere bijstand verleend. Dit beleid heeft stand gehouden tot de uitspraken van de CRvB, maar de gemeente lijkt nu het beleid toch te gaan wijzigen. Zo heeft een cliënt van Jurist Wevers, voor wie een bezwaarprocedure loopt, een herzieningsbesluit ontvangen, waarbij hulp bij het huishouden is toegekend via een maatwerkvoorziening. Dit is een positieve ontwikkeling. Het is echter onbekend of dit op grote schaal gebeurt of dat het gaat om toekenning van hulp, omdat bezwaar is ingediend. De onderzoeker legt de vraag voor aan de gemeente wat zij nu gaan doen met betrekking tot hun beleid. 

Verder blijkt dat de gemeente Dantumadeel samenwerkt met de andere genoemde gemeenten. Dit via het overkoepelend orgaan ‘Noordoost Zorgt’. Uit verschillende beleidsstukken en nieuwsberichten blijkt dat al deze gemeenten de huishoudelijke hulp (type 1) regelen via de bijzondere bijstand. 

Conclusie Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland, Schiermonnikoog: de constructie via de bijzondere bijstand is niet toegestaan gelet op de uitspraak van de rechtbank Gelderland, 17 december 2015 en de uitspraken van de CRvB. HH1 is niet zonder meer algemeen gebruikelijk en verwijzen naar de particuliere markt is geen algemene voorziening. Het beleid van deze gemeenten kan niet standhouden.

Kies een andere gemeente>>

De Fryske Marren: onbekend

De website van de gemeente geeft expliciet informatie over de HHT-gelden, maar er wordt eigenlijk niet concreet genoemd of huishoudelijke hulp wel of niet via de Wmo 2015 vergoed wordt (buiten de HHT-gelden). Uit een nieuwsbericht van december 2014 kan worden opgemaakt dat het mes in het aantal uren hulp is gezet. Dit hing samen met de nieuwe manier van indiceren, namelijk met resultaten in plaats van uren: 

“Het toekennen van hulp bij het huishouden is op basis van het resultaat: welke hulp is nodig voor het schoonhouden van de woning, schone kleding of de verzorging van kinderen. De zorgaanbieder stelt aan de hand van het te bepalen resultaat zelf het aantal uren vast dat hiervoor nodig is. In overleg met de cliënt.”

Naast dit nieuwsbericht en de informatie over de HHT-gelden is nauwelijks informatie te vinden over het huidige beleid. Het vermoeden bestaat dat wordt gewerkt met resultaatgericht indiceren en daarom wordt ter verificatie contact opgenomen met de gemeente. De onderzoeker heeft echter geen reactie gekregen.

Conclusie De Fryske Marren: er is onvoldoende informatie om een definitief oordeel te geven over het beleid van deze gemeente.

Kies een andere gemeente>>

Heerenveen: voldoet NIET

De informatie op de website van de gemeente Heerenveen is vaak verouderd en lijkt niet concreet antwoord te geven op de vraag hoe huishoudelijke hulp nu wordt geregeld. De beleidsregels geven wel inzicht in het beleid en laten geen ruimte voor misverstanden: 

Artikel 15 Ondersteuning bij eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden
(schoonmaakhulp)
Het college verstaat onder schoonmaakhulp, ook wel HH1 genoemd:
lichte en zware schoonmaakwerkzaamheden;
verzorging kleding en linnengoed, waaronder het doen van de was;
boodschappen doen voor dagelijks leven;
maaltijdverzorging en helpen met maaltijdbereiding.
Het college verstrekt geen maatwerkvoorziening voor eenvoudige schoonmaakhulp, omdat een algemene voorziening voor ondersteuning bij eenvoudig schoonmaakwerk beschikbaar is voor iedere inwoner. De algemene voorziening voor schoonmaakwerk bestaat uit: 
in te kopen particuliere schoonmaakhulp;
in te kopen schoonmaakhulp door een thuiszorgorganisatie;
in te kopen schoonmaakhulp door een schoonmaakbedrijf.
Het college kan afwijken van het tweede lid wanneer de cliënt na een ziekenhuis- of verpleeghuisopname weer naar huis kan en er geen mogelijkheden zijn om kortdurend in schoonmaakhulp te voorzien door eigen kracht, gebruikelijke hulp of mantelzorg. De kortdurende schoonmaakhulp duurt maximaal drie maanden en wordt verstrekt voor maximaal drie uren per week.

Het bij voorbaat uitsluiten van maatwerkvoorzieningen is niet toegestaan. De Wmo 2015 gaat immers expliciet uit van maatwerk en vereist een individuele beoordeling. De algemene voorziening waar het college over praat is de particuliere markt. Gelet op de uitspraak van de CRvB inzake de gemeente Aa en Hunze kan het doorverwijzen naar de particuliere markt niet gezien worden als een algemene voorziening.

Conclusie Heerenveen: het beleid is in strijd met de Wmo 2015. Het categoraal uitsluiten van maatwerkvoorzieningen voor hh1 is niet toegestaan. De zogenaamde algemene voorziening, namelijk de particuliere markt, is niet te kwalificeren als een algemene voorziening. Het bestaan van een eventuele vergoeding via de bijzondere bijstand doet hier niets aan af.  Hh2 wordt wel middels een maatwerkvoorziening afgegeven.

Kies een andere gemeente>>

Leeuwarden: voldoet NIET

De informatie van de website Leeuwarden en het zorgloket lijken aan te geven dat recht bestaat op hulp bij het huishouden, als dat noodzakelijk is. De beleidsregels noemen het volgende: 

Voor kwetsbare cliënten en het voorkomen van de inzet van zwaardere en duurdere zorg en ondersteuning  wordt hulp bij het huishouden ingezet.  Huishoudelijke hulp is een vorm van ondersteuning die ervoor zorgt dat cliënten een huishouden kunnen voeren

Het resultaat van hulp bij huishouden is een schoon en leefbaar huis. 
Taken die onder huishoudelijke hulp vallen: schoonmaakwerkzaamheden, verzorgen  textiel en verzorgen van de (brood)maaltijd. Hulp bij huishouden wordt beschikt in uren en minuten waarbij voor de afweging gebruik wordt gemaakt van de ‘Richtlijn Hulp bij Huishouden’.

Dit lijkt te duiden op het aanbieden van zowel hh1 als hh2. Echter, in artikel 8.5 steeds iets zeer opmerkelijks:

Voor de inrichting van het nieuwe systeem van huishoudelijke hulp zijn alle cliënten met een beschikking voor hulp bij het huishouden afgegeven voor 2015, herbeoordeeld. Mensen worden zelf verantwoordelijk voor de organisatie en inkoop van schoonmaakwerk. Daarvoor hebben wij de volgende voorziening omschreven: de schoonmaakdienst. Inwoners met een laag inkomen én met beperkingen kunnen voor schoonmaakwerkzaamheden in enkele gevallen, aanspraak doen op een tijdelijke regeling, in de vorm van een Himmelsjek. Dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 17, Inkomensregelingen. Indien buurt-of wijkinitiatieven en/of algemene voorzieningen passend zijn, is dit voorliggend op de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden.

Artikel 17.2 gaat hier nader op in:

Inwoners met een laag inkomen én met beperkingen kunnen voor schoonmaakwerkzaamheden in enkele gevallen, aanspraak doen op een tijdelijke regeling, in de vorm van een Himmelsjek Daarbij worden de volgende zaken beoordeeld: 
de hoogte van het inkomen (criteria van de Participatiewet worden gehanteerd); 
de noodzaak om het laten verrichten van schoonmaakwerkzaamheden over te nemen (op basis van beperkingen en gebruikelijke hulp) 
welke schoonmaakwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd (niveau van dienstverlening). 

De inwoners die worden verwezen naar de schoonmaakdienst kunnen gebruik maken van de Himmelsjek. Met de ‘sjek’ kan voor een gereduceerd tarief maximaal 2 uren per week schoonmaakwerk verricht worden. Hierbij betalen inwoners afhankelijk van hun inkomen een financiële bijdrage. 
Mocht de Himmelsjek niet passend of niet toereikend zijn, dan kan men een beroep doen op de bijzondere bijstand.

Hieruit leidt de onderzoeker af dat hh1 is afgeschaft en dat via de HHT-gelden eventueel een tegemoetkoming in de kosten wordt gerealiseerd. Deze werkwijze is ontoelaatbaar, daar onvoldoende gekeken wordt naar de individuele situatie van de cliënt. Tevens is de vergoeding van de zogenaamde ‘schoonmaakdienst’, waarover overigens geen nadere informatie te vinden is, afhankelijk van het inkomen en vermogen. Aansluiting wordt gezocht bij de normen van de Participatiewet. Deze vorm van inkomenspolitiek in het kader van de Wmo 2015 is ontoelaatbaar. Ook is de constructie via de bijzondere bijstand, als de dienstencheques niet toereikend zijn, onaanvaardbaar. Dit wederom in verband met de inkomens- en vermogensgrenzen van de Participatiewet. 

Conclusie Leeuwarden: het beleid is in strijd met de Wmo 2015. Het afschaffen van de hh1 dan wel het enkel vergoeden van deze hulp als wordt voldaan aan de inkomens- en vermogensgrenzen van de Participatiewet is onaanvaardbaar. 

Kies een andere gemeente>>

Littenseradeel en Súdwest-Fryslân: voldoen NIET

De website van de eerstgenoemde gemeente geeft aan dat wordt samengewerkt met de gemeente Súdwest-Fryslân. Wanneer hulp bij het huishouden nodig is, kan een contactformulier worden ingevuld en hulp worden aangevraagd. Vervolgens is via het CAK een eigen bijdrage verschuldigd. Dit wijst op het gebruik van maatwerkvoorzieningen. Het beleid van deze twee gemeenten is begin 2015 getoetst door de voorzieningenrechter.  Een cliënt ging in hulpomvang achteruit, namelijk van 3 uur per week naar 1 uur per week. Dit omdat een nieuw protocol werd gehanteerd door het college. De voorzieningenrechter zei het volgende hierover:

“Met betrekking tot de omvang van de te verlenen maatwerkvoorziening hanteert verweerder het Protocol, hetgeen resulteert in een drastische vermindering van de aan verzoekster verleende huishoudelijke hulp. De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder met de enkele verwijzing naar dit Protocol en met de ter zitting gegeven uitleg, inhoudende dat er overleg is geweest met de zorgaanbieder en dat uit dit overleg is geconcludeerd dat de hulp in deze verminderde omvang kon worden verleend, de verlaging onvoldoende heeft gemotiveerd. Verweerders gemachtigde heeft ter zitting verklaard dat van de gesprekken met de zorgaanbieder (dat wil zeggen de thuiszorgorganisatie) geen rapportages voorhanden zijn. De voorzieningenrechter kan dan ook niet verifiëren wat er precies met de zorgaanbieder is besproken. Maar wat hier ook van zij, is de voorzieningenrechter van oordeel dat, om tot een verlaging van uren als hier aan de orde is te kunnen besluiten, verweerder een deugdelijke verklaring en onderbouwing dient te geven waarom thans met een drastische vermindering van uren kan worden volstaan. Immers, noch in de medische situatie van verzoekster, noch in die van haar echtgenoot, noch anders in de feitelijke situatie van verzoekster is iets veranderd dat deze vermindering zou kunnen rechtvaardigen. De enkele constatering dat er vroeger, met gebruikmaking van de richtlijn van het CIZ, volgens verweerder meer uren werden verleend dan nodig was, acht de voorzieningenrechter onvoldoende.”

Geconcludeerd moet worden dat voorheen werd geïndiceerd aan de hand van het CIZ-protocol en dat dit vervolgens begin 2015 werd gewijzigd naar het indiceren met een ander protocol. Over de vraag of het beleid sinds de uitspraak is gewijzigd valt niets te vinden en derhalve is het protocol opgevraagd bij deze gemeenten. Het college heeft ons het protocol ook daadwerkelijk toegestuurd en daaruit blijkt dat nog steeds verlaagde normtijden worden gehanteerd. Daarnaast wordt geen extra tijd toegekend als sprake is van een meerpersoonshuishouden, behalve voor de wasverzorging.  

Conclusie Littenseradeel en Súdwest-Fryslân: de verlaagde normtijden zullen waarschijnlijk niet standhouden. Alleen als blijkt dat de nieuwe normtijden tot stand zijn gekomen na goed, objectief onderzoek, uitgevoerd door derden die geen belang hebben bij de uitkomst van het onderzoek hebben, zal het protocol wellicht standhouden. Dit is vooralsnog een onwaarschijnlijke aanname.

Kies een andere gemeente>>

Ooststellingwerf: voldoet WEL

De website van de gemeente lijkt niets concreets te noemen over hoe de huishoudelijke verzorging is ingericht en of cliënten hier aanspraak op kunnen maken. Een blik op de beleidsregels  laat zien dat wordt gebruik gemaakt van het CIZ-protocol, welke in de rechtspraak is goedgekeurd. Verder wordt gesteld dat gebruik wordt gemaakt van maatwerkvoorzieningen om hulp bij het huishouden te verstrekken. De combinatie van maatwerkvoorzieningen en het CIZ-protocol betekent dat het beleid conform de Wmo 2015 is. Ter bevestiging wordt contact opgenomen met de gemeente. De antwoorden staan cursief genoteerd:

Vraag 1: Is hh1 c.q. hh2 afgeschaft of wordt het nog vergoed volgens de Wmo 2015? Gemeente Ooststellingwerf heeft met invoering van de Wmo 2015 Hh1 en HH2 niet afgeschaft.
Vraag 2: Wordt er gewerkt met uren of wordt er gewerkt met resultaten (c.q. een schoon en leefbaar huis)? 
Gemeente Ooststellingwerf verstrekt de hulp bij het huishouden in uren en minuten. Vraag 3: Wordt hulp verstrekt via een maatwerkvoorziening of via een algemene voorziening?
De voorziening hulp bij het huishouden wordt verstrekt als een maatwerkvoorziening.
Vraag 4: Op welke wijze is de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd? 
De vaststelling en de inning van de eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK.
Vraag 5: Hoe wordt de omvang van de hulp vastgesteld? (bijv. CIZ protocol, bepaling door zorgaanbieder aan de hand van een ondersteuningsplan, etc.) 
Om de omvang te bepalen wordt gebruik gemaakt van de Normtijden Hulp bij het huishouden. Deze is als bijlage 3 toegevoegd aan de Beleidsregels zie http://www.ooststellingwerf.nl/inwoners/informatie-voor-zorgvragers_41688/
Vraag 6: Is de wasverzorging een onderdeel van de maatwerkvoorziening?
De wasverzorging kan als maatwerkvoorziening worden verstrekt.

De gemeente bevestigt de geconstateerde werkwijze.

Conclusie Ooststellingwerf: het beleid is conform de Wmo 2015.

Kies een andere gemeente>>

Opsterland: onbekend

De website van de gemeente Opsterland geeft duidelijk aan dat hulp bij het huishouden aangevraagd kan worden bij de gemeente. De beleidsregels zijn echter minder duidelijk.  Er wordt gesproken over hulp bij het voeren van een gestructureerd huishouden en in oude beleidsdocumenten wordt gesproken over een ‘zachte landing’ en het hanteren van strenger beleid. Wat dit in de praktijk voor de cliënten heeft betekend is vooralsnog onbekend. Derhalve is contact gezocht met de gemeente, maar onderzoeker heeft geen reactie ontvangen.

Conclusie Opsterland: er is onvoldoende informatie om een definitief oordeel te geven over het beleid van deze gemeente.

Kies een andere gemeente>>

Smallingerland: voldoet NIET

De website van deze gemeente noemt kort dat hulp bij het huishouden mogelijk is en dat voor meer informatie contact opgenomen kan worden met de gemeente. De beleidsregels geven echter een ander beeld. Hh1 wordt namelijk gezien als een algemene voorziening die voor iedereen toegankelijk is. De eerste drie uur hulp zouden zelfs algemeen gebruikelijk zijn. Onderzoeker vermoedt dat de gemeente bedoelt dat de eerste drie uur hulp voor iedereen algemeen gebruikelijk is en niet dat een algemene voorziening wordt aangeboden. Hoe het ook zij, pas wanneer de hulp niet betaald kan worden door een cliënt, biedt het college een vergoeding aan op grond van de bijzondere bijstand (Participatiewet).Citaat: 
“Daarnaast wordt huishoudelijke hulp als het gaat om eenvoudige schoonmaakondersteuning ( HH 1 ) tot en met 3 uur per week ook als algemeen gebruikelijk aangemerkt. Voor deze huishoudelijke hulp wordt verwezen naar een algemene voorziening. 
Volgens vaste jurisprudentie van de Centrale raad van Beroep blijkt dat verwijzing naar een algemene voorziening is toegestaan onder 3 voorwaarden:
De algemene voorziening moet daadwerkelijk beschikbaar zijn
De algemene voorziening moet passend zijn
De algemene voorziening moet niet te duur zijn
Ad 1) In Smallingerland zijn er meerdere (grote en kleine) zorgaanbieders die een vorm van particuliere thuishulp aanbieden. Iedereen kan hier – tegen betaling – gebruik van maken. De kosten van deze algemene voorzieningen bedragen ongeveer 14-15 euro per uur. Daarmee is deze voorziening volop beschikbaar. 
Ad 2) De particuliere thuishulp die wordt aangeboden is vrijwel identiek aan de hulp bij het huishouden die de gemeente nu aanbiedt. Aangezien het huidige aanbod van de gemeente zeker passend is, is de particuliere thuishulp dat vervolgens ook. 
Ad 3) Voor mensen met een lager inkomen zal het lastig zijn om deze algemene voorziening zelf te betalen. Daarom is er een minimaregeling hulp bij het huishouden ingesteld. Binnen deze systematiek kunnen mensen voor de kosten van bijzonder noodzakelijke hulp bij het huishouden een beroep doen op bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand beperkt zich niet tot de laagste inkomens, maar ook hogere inkomens kunnen een beroep doen op bijzondere bijstand volgens het principe van draagkracht. Daarmee zal deze algemene voorziening voor iedereen betaalbaar en daarmee niet te duur zijn.”

Hh1 categoraal voor de eerste drie uur hulp algemeen gebruikelijk verklaren is niet mogelijk, gelet op de uitspraak van de rechtbank Gelderland.  Het vergoeden van de hulp via de bijzondere bijstand betekent dat een inkomens- en vermogensgrens wordt gehanteerd in het kader van de Wmo 2015. Dit is gelet op vaste jurisprudentie onaanvaardbaar. 

Conclusie Smallingerland: het beleid is in strijd met de Wmo 2015. Het afschaffen van de hh1 dan wel het enkel vergoeden van deze hulp als wordt voldaan aan de inkomens- en vermogensgrenzen van de Participatiewet is onaanvaardbaar.

Kies een andere gemeente>>

Tytsjerksteradiel: voldoet NIET

De website van deze gemeente geeft aan dat wanneer een cliënt niet vanuit zijn netwerk voldoende ondersteuning kan krijgen, de gemeente gaat kijken naar een oplossing. Het Besluit geeft echter een ander beeld: 
Artikel 11. Indicatie en uitvoering huishoudelijke hulp
Het college indiceert de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden op basis van het resultaat: Cliënt heeft een gestructureerd huishouden en zorgt (zelfstandig) voor een schoon en leefbaar huis.
Voor de licht huishoudelijke ondersteuning (HH1) met een benodigde omvang van 3 uur of minder per week wordt geen maatwerkvoorziening verstrekt, maar verwezen naar een algemene voorziening.

Niet is bekend welke algemene voorziening hiermee wordt bedoeld. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de particuliere markt, oftewel een algemeen gebruikelijke voorziening. Hh1 categoraal voor de eerste drie uur hulp algemeen gebruikelijk verklaren is niet mogelijk, gelet op de uitspraak van de rechtbank Gelderland. Om toch volledig inzicht te krijgen in het beleid is contact opgenomen met deze gemeente, maar onderzoeker heeft geen reactie ontvangen. De geschetste werkwijze is echter niet toegestaan. 

Conclusie Tytsjerksteradiel: het beleid is in strijd met de Wmo 2015. Het afschaffen van de hh1 dan wel het enkel vergoeden van deze hulp als wordt voldaan aan de inkomens- en vermogensgrenzen van de Participatiewet is onaanvaardbaar. Ook is resultaatgericht indiceren volgens de rechtbank Gelderland niet toegestaan. De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het resultaatgericht indiceren zoals de gemeente Rotterdam dat deed, niet is toegestaan. Het beleid van deze gemeente is gelet op deze uitspraken hoogstwaarschijnlijk niet toegestaan.

Kies een andere gemeente>>

Vlieland: onbekend

De gemeente Vlieland geeft op de website aan dat huishoudelijke hulp via de Wmo 2015 wordt vergoed. Beleidsstukken over de Wmo 2015 zijn verder niet op de website te vinden en ook op de website van de overheid is niets te vinden over het beleid omtrent de huishoudelijke verzorging. Uit een beleidsstuk van het overkoepelend orgaan blijkt dat maatwerkvoorzieningen worden verstrekt. Citaat: 

“5. Algemene voorziening huishoudelijke hulp
Voor de eerste drie uren huishoudelijke hulp HH1 betaalt de inwoner zelf de kosten voor de huishoudelijke hulp.
Voor personen die deze kosten niet zelf kunnen betalen kan de inwoner een beroep doen op het financieel vangnet.
Het gestelde in het eerste en tweede lid geldt niet voor inwoners van de gemeente Vlieland. Voor hen geldt dat de HH1 in een maatwerkvoorziening wordt verstrekt.”

Huishoudelijke verzorging wordt aldus via maatwerkvoorzieningen verstrekt. Niet is bekend wel protocol wordt gehanteerd. Om die reden is het protocol opgevraagd bij de gemeente. Er is echter geen reactie van de gemeente ontvangen. 

Conclusie Vlieland: er is onvoldoende informatie om een definitief oordeel te geven over het beleid van deze gemeente.

Kies een andere gemeente>>

Weststellingwerf: voldoet WEL

De website van de gemeente geeft geen concrete informatie over het beleid omtrent de huishoudelijke verzorging. Alle relevante beleidsstukken staan wel keurig weergegeven op de website. Uit de beleidsregels blijkt dat wordt gewerkt met maatwerkvoorzieningen en dat het gebruikte indicatieprotocol aansluit bij het CIZ/MO-protocol.  Hierdoor is het beleid conform de Wmo 2015.

Conclusie Westellingwerf: Het beleid is conform de Wmo 2015.

Kies een andere gemeente>>