Flevoland

Welke gemeente voldoet aan WMO 2015 en jurisprudentie op het gebied van huishoudelijke zorg?

Klik op gemeente voor meer informatie:

Kies een andere provincie>>

Almere: voldoet WEL 

Constatering: de informatie op de website is verouderd. In 2015 zijn er geen wijzigingen doorgevoerd. Het was de bedoeling dat vanaf 2016 wel nieuw beleid in werking zou treden. Zowel de beleidsregels als de verordening noemen echter niets over hoe de huishoudelijke verzorging wordt ingevuld en de website rept over een meldformulier, waarmee een individuele voorziening aangevraagd kan worden. Een individuele voorziening bestaat echter met ingang van de nieuwe Wmo niet, waardoor onderzoeker vermoedt dat de gemeente doelt op een maatwerkvoorziening. Ter verificatie van het beleid is contact opgenomen met de gemeente Almere en zij zei het volgende: 

Het beeld dat u schetst klopt dat er in 2015 en (ook 2016) niet wezenlijk iets is veranderd ten opzichte van daarvoor (c.q. de oude Wmo), behalve voornemens om ondersteuningsvormen samen te voegen (ondersteuning thuis), waarbij zeker rekening gehouden wordt met de recente uitspraak van CrvB.

Hieronder de antwoorden op de gestelde vragen:
•    Is hh1 c.q. hh2 afgeschaft of wordt het nog vergoed volgens de Wmo 2015? 
Antwoord: In Almere is hh1 en hh2 niet afgeschaft en wordt dus nog steeds vergoed vanuit de Wmo.
•    Wordt er gewerkt met uren of wordt er gewerkt met resultaten (c.q. een schoon en leefbaar huis)? 
Antwoord: De beschikking wordt afgegeven in uren.
•    Wordt hulp verstrekt via een maatwerkvoorziening of via een algemene voorziening?
Antwoord: via een maatwerkvoorziening.
•    Op welke wijze is de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd? 
Antwoord: Via het CAK. 
•    Hoe wordt de omvang van de hulp vastgesteld? (bijv. CIZ protocol, bepaling door zorgaanbieder aan de hand van een ondersteuningsplan, etc.) 
Antwoord: via het CIZ protocol.

Conclusie Almere: het beleid is conform de Wmo 2015. Wel dient te worden bekeken hoe Ondersteuning Thuis wordt vormgegeven. 

Kies een andere gemeente>>

Dronten: voldoet NIET

Constatering: de informatie op de website is verouderd. De verordening noemt niets over hulp bij het huishouden. De website geeft louter informatie over de procedure en het inkopen van vouchers, concrete informatie over de vorm van ondersteuning wordt niet gegeven. Ook de beleidsregels noemen geen duidelijke beleidskeuze, hetgeen natuurlijk ook uiterst vreemd is. Uit het Beleidsplan transitie sociaal domein  komt het volgende citaat: “Resultaat staat voorop: met de transitie en transformatie Wmo 2015 verandert het recht dat inwoners hebben op activiteiten (bijvoorbeeld zoveel uur huishoudelijke hulp per week) naar een recht op resultaat (zoals een gestructureerd huishouden). Door te gaan werken met beoogde resultaten, kunnen de oplossingsrichtingen per situatie verschillen. Dit beantwoordt aan de wens om maatwerk te leveren en vraaggericht te werken.” Hieruit leidt onderzoeker af dat sprake is van resultaatgericht indiceren. Een mogelijkheid die nader onderzocht zou moeten worden is dat dit heeft geleid tot korting op het aantal uur hulp voor de cliënten, die zij vervolgens met vouchers konden terugkopen. Dit zou de promotie van de vouchers op de website van de gemeente Dronten kunnen verklaren. 

Conclusie Dronten: resultaatgericht indiceren is volgens de rechtbank Gelderland niet toegestaan. De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het resultaatgericht indiceren zoals de gemeente Rotterdam dat deed, niet is toegestaan. 

Kies een andere gemeente>>

Lelystad :voldoet NIET

De gemeente Lelystad werkt aan de hand van resultaatgericht indiceren. De zorgaanbieder bepaalt de omvang van de hulp. Onderzoeker citeert uit een informatiefolder van de gemeente: “Tot 2015 bepaalt de gemeente nog hoeveel uren per week mensen huishoudelijke hulp krijgen. Dat verandert. Er wordt voortaan gewerkt op basis van het principe van “een schoon en leefbaar huis”. Per situatie wordt gekeken wat er nodig is om dat te creëren. Dat doet u samen met het Sociaal wijkteam. Dit wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. Als er is bepaald dat u huishoudelijke ondersteuning krijgt, neemt u contact op met de zorgaanbieder van uw keuze. Met hen bespreekt u de invulling en het aantal uren, dit wordt vastgelegd in het zorgplan”. Dit zal naar verwachting van de onderzoeker hebben geleid tot korting op het aantal uur hulp voor de cliënten, wat nader onderzoek moet uitwijzen. 

Conclusie Lelystad: resultaatgericht indiceren is volgens de rechtbank Gelderland niet toegestaan. De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het resultaatgericht indiceren zoals de gemeente Rotterdam dat deed, niet is toegestaan.

Kies een andere gemeente>>

Noordoostpolder: voldoet NIET

Constatering: de informatievoorziening op de website is onvolledig. De gemeente Noordoostpolder (samen met Urk en Steenwijkerland) werkt met een algemene voorziening, namelijk de bemiddelingswebsite www.huistiptop.nl. Cliënten worden naar deze voorziening doorverwezen, tenzij sprake is van hh2. Via de website worden cliënten in contact gebracht met een hulpverlener, die vervolgens op volledige eigen kosten ingeschakeld moet worden. Voor de minima is een vergoeding beschikbaar via de bijzondere bijstand. Onder het oude beleid en voor de huidige hh2 indicaties wordt gebruik gemaakt van lagere normen dan die van het CIZ. Ook de vergoeding op grond van de bijzondere bijstand is gebaseerd op de lagere normtijden van de gemeente. Het gevolg van het beleid is dat veel mensen zelf de hulp moeten betalen of een volledige dan wel gedeeltelijke vergoeding krijgen via de bijzondere bijstand. Ook is het urenaantal te laag, in verband met de afwijkende normtijden.

Conclusie Noordoostpolder: de website huistiptop is niet te kwalificeren als een algemene voorziening, gelet op de uitspraak van de CRvB tegen Aa en Hunze. De constructie via de bijzondere bijstand is niet toegestaan gelet op de uitspraak van de rechtbank Gelderland, 17 december 2015. De verlaagde normtijden zullen waarschijnlijk niet standhouden. Alleen als blijkt dat de nieuwe normtijden tot stand zijn gekomen na goed, objectief onderzoek, uitgevoerd door derden die geen belang hebben bij de uitkomst van het onderzoek hebben, zal het protocol wellicht standhouden. Dit is volgens de onderzoeker een onwaarschijnlijke aanname.

Kies een andere gemeente>>

Urk: voldoet NIET

De gemeente Noordoostpolder (samen met Urk en Steenwijkerland) werkt met een algemene voorziening, namelijk de bemiddelingswebsite www.huistiptop.nl. Cliënten worden naar deze voorziening doorverwezen, tenzij sprake is van hh2. Via de website worden cliënten in contact gebracht met een hulpverlener, die vervolgens op volledige eigen kosten ingeschakeld moet worden. Voor de minima is een vergoeding beschikbaar via de bijzondere bijstand. Het gevolg van het beleid is dat veel mensen zelf de hulp moeten betalen of een volledige dan wel gedeeltelijke vergoeding krijgen via de bijzondere bijstand. 

Conclusie Urk: de website huistiptop is niet te kwalificeren als een algemene voorziening, gelet op de uitspraak van de CRvB tegen Aa en Hunze. De constructie via de bijzondere bijstand is niet toegestaan gelet op de uitspraak van de rechtbank Gelderland, 17 december 2015.

Kies een andere gemeente>>

Zeewolde: voldoet WEL

De website noemt niets concreets over de huishoudelijke verzorging. Ook in de media is niets of nauwelijks iets te vinden over deze gemeente. Uit een notitie uit 2014 blijkt het voornemen van het college om hh1 om te zetten naar een algemene voorziening, onderzoeker citeert:

Uit een memo van 07-10-2015 blijkt dat het college op dat moment nog niet een algemene voorziening heeft geïmplementeerd en dat kennelijk ook nog niet van plan was. Dit vanwege te veel nadelen voor de kwetsbare burgers. Onderzoeker citeert: 

Voor meer informatie over het beleid is contact gezocht met de gemeente en zij zei het volgende. Omdat wordt samengewerkt met Harderwijk (maar ook Ermelo) en werd doorverwezen naar deze gemeente, heeft een medewerker van de gemeente Harderwijk de vragen beantwoord:

Vraag 1: Is hh1 c.q. hh2 afgeschaft of wordt het nog vergoed volgens de Wmo 2015? Beide maatwerkvoorzieningen worden vergoed volgens de Wmo 2015.
Vraag 2: Wordt er gewerkt met uren of wordt er gewerkt met resultaten (c.q. een schoon en leefbaar huis)? 
Op basis van de hulpvraag in combinatie met de zelfredzaamheid en het sociale netwerk worden er doelen opgesteld. Indien nodig, wordt per cliënt een X-aantal uren geïndiceerd.  
Vraag 3: Wordt hulp verstrekt via een maatwerkvoorziening of via een algemene voorziening?
De hulp wordt verstrekt via een maatwerkvoorziening.
Vraag 4: Op welke wijze is de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd? 
De geleverde uren worden door zorgaanbieders doorgegeven aan het CAK, die op haar beurt de eigen bijdrage int bij cliënten.
Vraag 5: Hoe wordt de omvang van de hulp vastgesteld? (bijv. CIZ protocol, bepaling door zorgaanbieder aan de hand van een ondersteuningsplan, etc.) 
Dit wordt door klantmanagers van de gemeente bepaald. Voor de bepaling van de omvang huishoudelijke hulp wordt vaak gebruik gemaakt van hoofdstuk 6 van het document 'Richtlijn indicatieadvisering Hulp bij het Huishouden'. Voor het bepalen van de begeleidingsomvang, richten we ons op het ondersteuningsplan en casuïstiekbespreken.
 
Het protocol waarnaar wordt verwezen is het MO-protocol, welke overeenkomt met het protocol van de MO-zaak.

Conclusie Zeewolde: het beleid is conform de Wmo 2015.

Kies een andere gemeente>>