Cao Vakbondsverlof

Meest gestelde vragen over vakbondsverlof

Wat is vakbondsverlof?

Het is het recht om doorbetaald verlof te krijgen voor vakbondsactiviteiten. In de cao staat dat elk vakbondslid hier 200 uur per jaar recht op heeft. Vakbondsverlof is dus ook geregeld in de cao VVT.
Welke activiteiten vallen onder vakbondsverlof?
In de cao staat precies welke activiteiten voor doorbetaald verlof in aanmerking komen: Vergaderingen als je actief bent als bestuurslid of afgevaardigde en heel belangrijk, voor vergaderingen die door het bestuur van de bond zijn uitgeschreven.

Wie kan vakbondsverlof opnemen?

Vakbondsverlof is er voor alle mensen die lid zijn van een vakbond. Dus als je geen lid bent van een vakbond, kun je ook geen vakbondsverlof aanvragen.

Hoe vraag ik vakbondsverlof aan?

Geef zo snel mogelijk bij je leidinggevende aan op welk moment je een vakbondsactiviteit hebt en wanneer je vakbondsverlof wilt. Laat je leidinggevende de uitnodiging zien die je van je vakbond hebt ontvangen of overhandig een kopie. Het is altijd beter om het vakbondsverlof tijdig en schriftelijk aan te vragen.

Wanneer kan ik vakbondsverlof aanvragen?

Je kunt vakbondsverlof aanvragen als je een uitnodiging hebt van je vakbond waar je lid van bent. Je kunt vakbondsverlof aanvragen voor de dagen waarop je inzetbaar bent. (Als je dus altijd op woensdag vrij bent (en dus niet inzetbaar bent) en de vakbondsbijeenkomst is op een woensdag, kun je dus geen verlof aanvragen) Werk je weleens op woensdag (dus ben je wel inzetbaar) dan kun je wel vakbondsverlof aanvragen.

Hoe lang van te voren moet ik vakbondsverlof aanvragen?

De cao VVT zegt niets over een termijn, die is er dus officieel niet. Natuurlijk moet je je werkgever wel in de gelegenheid stellen om vervanging voor jou te regelen dus het is belangrijk om je vakbondsverlof zo snel mogelijk aan te vragen wanneer je de datum weet en de uitnodiging van de vakbond hebt ontvangen

Moet ik zelf voor vervanging zorgen?

Nee als jij vakbondsverlof krijgt is dat hetzelfde als een gewone verlofdag en hoef je dus niet zelf voor vervanging te zorgen.

Ik heb geen uitnodiging van mijn vakbond, wat nu?

Deze uitnodiging heb je wel nodig om een beroep te kunnen doen op vakbondsverlof. Voor alle cao activiteiten waar je verlof voor aan kunt vragen, kun je een uitnodiging vinden op deze website.

Ik heb recht op vakbondsverlof maar krijg het niet. Wat nu?

Wanneer je lid bent van een vakbond en in het bezit bent van een uitnodiging van die bond heb je recht op vakbondsverlof, mits je op het moment van de vakbondsactiviteit normaal gesproken inzetbaar bent voor je werkgever. Je werkgever moet je dit verlof dan verlenen. Wanneer dit niet het geval is, neem contact met de FNV op! Stuur een mailtje naar fnvvoorzorg@fnv.nl

Op hoeveel uur vakbondsverlof heb ik recht?

Je hebt in ieder geval recht op het aantal uren vakbondsverlof waarvoor je een uitnodiging hebt ontvangen. Soms heb je echter ook nog reistijd. De cao zegt hier niet over. Maar op de tijden dat je reist ben je ook niet inzetbaat en valt wat ons betreft onder het doorbetaalde verlof. Redelijkerwijs geeft je werkgever voor deze reistijd ook verlof.

Ik heb een dienst voorafgaand of aansluitend op de vakbondsactiviteit, kan/mag dit?

Wanneer je voor de vakbondsactiviteit vakbondsverlof aanvraagt, is dit in principe werktijd. Volgens de cao is een dienst ten hoogste 10 uur. Volgens arbeidstijdenwet mag je bij uitzondering 11 uur per dag aaneengesloten werken. Wanneer je dus acht uur vakbondsverlof hebt, mag je maximaal twee uur daarvoor of daarna ingeroosterd worden. Natuurlijk is dit niet wenselijk.

Heb ik ook recht op vakbondsverlof op dagen dat ik niet ben ingeroosterd?

Je kunt vakbondsverlof aanvragen voor de dagen waarop je inzetbaar bent. (Als je dus altijd op woensdag vrij bent (en dus niet inzetbaar bent) en de vakbondsbijeenkomst is op een woensdag, kun je dus geen verlof aanvragen) Werk je weleens op woensdag (dus ben je wel inzetbaar) dan kun je wel vakbondsverlof aanvragen.

Mijn leidinggevende wil mijn ledenpas zien. Moet ik die laten zien?

Officieel is een uitnodiging voldoende. Dus je hoeft niet te bewijzen dat je lid bent.

Waar staat vakbondsverlof geregeld?

Het staat in de cao VVT. Artikel 10.2:
1. a. De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid deel te nemen aan activiteiten van de werknemersorganisaties, waarvan hij lid is. De werknemer verkrijgt daarbij betaald verlof, tot een totaal van 200 uur per jaar, indien deelneming aan deze activiteiten geschiedt op uren waarop hij volgens arbeidsovereenkomst inzetbaar is.
b. Onder activiteiten van de werknemersorganisaties worden verstaan:
- statutaire vergaderingen dan wel vergaderingen van statutaire regionale organen voor zover de werknemer als bestuurslid en/of afgevaardigde is aangewezen;
- conferenties, landelijke en regionale vergaderingen en werkgroepen voor zover de werknemer daartoe door het hoofdbestuur is uitgenodigd;
- cursussen voor zover de werknemer deze geeft of daaraan deelneemt op verzoek van het hoofdbestuur.
c. Onder werknemersorganisatie wordt verstaan:
1. een vereniging van werknemers die partij is bij deze CAO;
2. een vakcentrale, waarbij een vereniging als bedoeld onder 1 is aangesloten;
3. de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ), voor zover de werknemer op wie het in dit lid bepaalde van toepassing is, lid is van een onder 1 bedoelde vereniging of bestuurslid is van de FBZ en het bestuurlijke activiteiten voor de FBZ betreft;
4. een vereniging van werknemers die een samenwerkingsovereenkomst heeft met een onder 1 bedoelde vereniging; als zodanig geldt bij inwerkingtreding van deze CAO:
- Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen;
- Nederlandse Vereniging van Creatief Therapeuten;
- Vereniging voor Psychodiagnostisch werkenden (VVP).
Wanneer, gelet op het hiervoor bepaalde, dit aantal verenigingen uitgebreid wordt, zullen partijen bij deze CAO hiervan aan de werkgever mededeling doen.