cao VVT

Onderhandelaarsakkoord cao-VVT met flinke loonsverhoging van 4%

Na jarenlange strijd tegen de race naar beneden, hebben we nu eindelijk de weg naar boven weer gevonden. Er ligt een cao met een aantal goede verbeteringen en zonder verslechteringen. Daarnaast hebben we met de andere bonden én werkgevers afgesproken om de komende tijd samen op te trekken om druk uit te oefenen op gemeenten, zorgverzekeraars en kabinet.

Meer waardering, tijd en collega’s

Met deze cao maken we de eerste stap naar meer waardering, tijd en collega’s voor de zorg. Een structurele loonsverhoging van 4 procent is een teken van meer waardering voor het belangrijke werk dat jullie doen. Ook wordt er een stap gezet naar meer stabielere roosters waardoor er een betere balans tussen werk en privé komt. Hierdoor krijg je meer tijd voor je privéleven. Al eerder kwam er extra geld voor meer personeel. Nieuwe zorgmedewerkers zijn moeilijk te vinden. Voor kwaliteit moet je betalen. Met een loonsverhoging van 4 procent is hier een eerste stap in gezet.

Lees hier het onderhandelaarsakkoord>>

De afspraken voor meer waardering, tijd en collega’s:

We hebben met de werkgevers en andere bonden een onderhandelaarsakkoord  voor nieuwe cao met een looptijd van 15 maanden die in gaat op 1 april 2018. Hierin hebben we de volgende zaken afgesproken:

Loon

 • Per 1 oktober 4% structurele loonsverhoging.
 • Leerlingensalaris 10% verhoging
 • Stagevergoeding 16% verhoging naar 400 euro per maand
 • Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering wordt berekend over wat je werkelijk gewerkt hebt (bruto verdiende loon) en niet over wat er in je contract staat. Dus als je meer uur hebt gewerkt dan wat in je contract staat, krijg je daar ook vakantietoeslag en eindejaarsuitkering over.
 • Oriëntatiebaan voor mensen die geïnteresseerd zijn om in de zorg te werken. Ze kunnen dan drie maanden werken voor 1.800 bruto per maand (incl. vakantie en eindejaarsuitkering). Ze kunnen dan kijken of werken in de zorg wat voor hun is om zo meer collega’s te krijgen.
 • Verplichte scholing wordt niet alleen in geld maar vanaf nu ook in tijd vergoed. Dus tijd voor verplichte scholingen is dus werktijd. Ondernemingsraad kan hier geen aparte afspraken meer over maken om hiervan af te wijken.

Afspraken tegen doorgeslagen flexibilisering

 • Min-max: elke werknemer krijgt een aanbod van werkgever voor dienstverband over gemiddeld aantal uur van voorgaand jaar.
 • Jaarsystematiek wordt terug gebracht naar een half-jaarsystematiek. Alle min-uren worden per half jaar kwijt gescholden en plus-uren uitbetaald (indien gewenst). Ondernemingsraad kan tot een ander half jaar komen bijvoorbeeld van februari t/m juli ipv januari t/m juni

Naleving cao:

Hebben we een groot punt van gemaakt. We hebben het volgende afgesproken:

 • Cao wordt duidelijker en begrijpelijker opgeschreven.
 • Er komt een Centraal Meldpunt voor als de cao niet wordt nageleefd.
 • Structurele signalen bespreken we met andere bonden en werkgevers. Hebben we hetzelfde beeld dan treden we samen op.
 • Indien werkgevers niet willen optreden dan treden we als bonden samen op.
 • En indien nodig treden we als bond alleen op.
 • Naleving pakken we samen op met Inspectie sociale zaken en werkgelegenheid.

Vakbondsrechten

 • Vakbondsverlof uren komen weer vol terug in de cao. Hier kan niet meer van worden afgeweken door aparte afspraken met de OR.
 • Toegang. Vakbondsmedewerkers krijgen toegang tot de werknemersruimtes en openbare ruimtes. Vanzelfsprekend melden wij dit en maken we er afspraken over met de RvB. De werkgever stelt zich gastvrij op.

Reparatie derde jaar WW

 • De afspraken in de vorige cao worden uitgewerkt. Dit betekent dat mocht je onverhoopt je baan verliezen dat je dan ipv 24 maanden maximaal 38 maanden WW krijgt. De werkgevers betalen de eerste 24 maanden en we zijn als werknemers solidair met elkaar door een collectieve verzekering met elkaar te betalen voor de laatste 14 maanden.

Routekaart

Omdat er veel complexe punten lagen. Hebben we nu geregeld wat nu kon. De moeilijker punten gaan we de komende 15 maanden bespreken op een zogenoemde routekaart. Deze punten zijn:

 • Uitbreiding contractomvang: We hebben onderzoek gedaan onder medewerkers in de zorg. Wat zijn de belemmeringen en hoe komen we tot uitbreiding van contracturen om personeelstekorten voor een gedeelte op te lossen. Als iedereen 1 uur meer zou werken levert dit al 10.000 extra banen op.
 • Werkingssfeer voor de cao: We willen dat iedereen die in de VVT werkt ook onder de cao valt en niet onder een slechtere arbeidsvoorwaardenregeling. Hiermee houden we de cowboys buiten de sector en kunnen we weg naar boven inzetten.
 • Generatieregeling: Afspraken over hoe je met de stijgende pensioenleeftijd gezond en fit de eindstreep kan halen.
 • Harmonisering: Vroeger was er een cao verpleeghuizen en een cao thuiszorg. Hier stonden aparte regelingen in. Deze moeten gelijk worden getrokken.

Coalitie van werkgevers en bonden

Alhoewel we vinden dat dit een goed akkoord is, hebben we met de andere cao-partijen afgesproken dat het nog niet goed genoeg is. We hebben voor nu het maximale eruit gehaald, maar ook geconcludeerd dat de arbeidsvoorwaarden beter moeten willen we mensen voor de zorg behouden en nieuwe mensen aantrekken. Daarbij merkten we dat de werkgevers last hebben van de strafboetes door zorgverzekeraars en gemeenten die niet het reële tarief voor de thuiszorg betalen. Er blijft geld voor zorg op de plank liggen bij zorgverzekeraars en gemeenten willen de thuiszorg zo goedkoop mogelijk aanbesteden. Geld voor zorg, moet naar zorg. Daarom hebben we afgesproken dat de vakbonden samen met de werkgevers in actie gaan komen voor

1.)   10% loonsverhoging in de periode van 2019 t/m 2021

2.)  Een stop op de strafboetes door zorgverzekeraars zodat als het geld voor de zorg ook naar de zorg gaat

3.)  Gemeentes een tarief voor de huishoudelijke verzorging hanteren die de kostprijs dekt. Dus een tarief waarvan werkgevers thuiszorgmedewerkers een loon kunnen betalen zoals in de cao is afgesproken.

Lees hier het onderhandelaarsakkoord>>